Polityka Prywatności

Firma Relavia Sp. z o.o. dba o ochronę danych osobowych swoich klientów. Dlatego zawsze dąży do tego, by przestrzegać wszystkich mających zastosowanie i aktualnie obowiązujących przepisów i zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa użytkownikom serwisu internetowego www.wrotabieszczad.pl (dalej: „Serwis”) przekazującym firmie Relavia Sp. z o.o. swoje dane osobowe, opracowaliśmy specjalną procedurę przetwarzania tych danych. Niniejszy dokument określa podstawową politykę w zakresie ochrony danych osobowych przekazywanych firmie Relavia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Samsonowicza 53, 20-485 Lublin, NIP: 9462519675, REGON: 060223294, przez użytkowników Strony zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”).

I. Administrator danych osobowych

 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Relavia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Samsonowicza 53, 20-485 Lublin, NIP: 9462519675, REGON: 060223294.

  2. Możesz się z nami skontaktować:

– pod adresem e-mail: info@wrotabieszczad.pl;

– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Relavia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Samsonowicza 53, 20-485 Lublin, NIP: 9462519675, REGON: 060223294.

II. Definicje

Dane osobowe – informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę). Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Naruszenie danych osobowych – rozumie się przez to nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych osobowych. Usługodawca – rozumie się przez to Administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej www.wrotabieszczad.pl. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej www.wrotabieszczad.pl.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem (formularzy zgłoszeniowych/formularzy zamówienia/sklepu internetowego) i innych form kontaktu z Relavia Sp. z o.o., w celu:

świadczenia usług związanych z realizacją zamówienia/przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), dochodzenia możliwych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

IV. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione: podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Relavia Sp. z o.o. w zakresie usług informatycznych, transportowych, księgowych lub współpracujących z Relavia Sp. z o.o. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Relavia Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z: wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy), dla celów marketingowych: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu zakończenia akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Relavia Sp. z o.o. – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu Administratorowi. W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z nami lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

VII. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w §3 powyżej. Usługodawca nie będzie mógł zrealizować jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w §3 powyżej, w przypadku niepodania danych osobowych w Serwisie.

VIII. Profilowanie Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zamówieniach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficzne (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

IX. Pliki cookie

Gdy korzysta Pani/Pan z naszego Serwisu, gromadzimy informacje o wizycie i sposobie poruszania się w Serwisie. W tym celu stosujemy pliki cookie. Plik cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce Pani/Pana komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookie używane w Serwisie wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania Pani/Pana preferencji czy zabezpieczenia strony internetowej oraz do bieżącej optymalizacji Serwisu. Niektóre funkcjonalności Serwisu nie będą działały w sytuacji, gdy nie wyrazi Pani/Pan zgody na instalowanie plików cookie. Instalowanie plików cookie lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Pani/Pana urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Panią/Pana przeglądarka oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookie nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika Serwisu. Dodatkowo wykorzystujemy także inne technologie podobne do plików cookie, takie jak web beacons zwane pikselami. Są to niewielkie pliki graficzne pobierane przez Pani/Pana komputer lub urządzenie mobilne po otwarciu danej strony internetowej w Serwisie, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail czy aplikacji mobilnej. Wykorzystujemy je po to, by zapamiętywać Pani/Pana preferencje, a także do celów marketingowych. Niektóre pliki cookie są tworzone przez podmioty, z których usług korzystamy. Stosujemy pliki cookie w celach określonych w nawiasach: Benhauer Sp. z o.o. sp. k. (Sales Manago), Google Inc. (Google Analytics, Double Click i Google Adwords), Facebook, Sare SA (newsletter i wysyłka mailingów), LiveChat Inc. (badania satysfakcji). Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o nich może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy. Pliki cookie wykorzystujemy: do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony Serwisu. Dane te wykorzystujemy do optymalizacji Serwisu pod kątem odwiedzających nas użytkowników; w celu zapamiętywania sposobu korzystania przez Pani/Pana z Serwisu oraz ułatwienia ich przeglądania. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści oraz funkcjonalności do Pani/Pana potrzeb; w celach marketingowych, aby dopasować przekaz marketingowy do Pani/Pana preferencji; do zapamiętania wybranych przez Panią/Pana ustawień oraz umożliwienia automatycznego uzupełnienia pola nazwy użytkownika na Pani/Pana urządzeniu przy ponownym uruchomieniu tego serwisu. Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikom wygody korzystania ze stron internetowych i niezakłóconego wyświetlania ich zawartości. Może Pani/Pan samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Pani/Pana urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, może Pani/Pan dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Pani/Pana urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach Pani/Pana oprogramowania (przeglądarki internetowej). Może Pani/Pan w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Pani/Pan używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

X. Logi serwera

Informacje o niektórym zachowaniu użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

XI. Zabezpieczenie danych osobowych

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Pani/Panu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu: stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające wydane przez Administratora danych upoważnienie, zapewnia kontrolę nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz dochowuje szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzi wymaganą przepisami prawa dokumentację opisującą sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnia, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzanej utraty, ujawnienia, modyfikacji lub nieuprawnionego dostępu do tych danych, Usługodawca zobowiązuje się dokumentować, a w razie konieczności, powiadamiać o nich organ nadzoru, a także osoby, których dane dotyczą, o ile zgodziły się na to, chyba że nie jest to wymagane przepisami prawa.

XII. Zmiany Polityki Prywatności

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia RODO.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności, o czym będzie informować Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, za pomocą wiadomości e-mail, a także za pośrednictwem innych form komunikacji. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich publikacji na stronie internetowej Serwisu, o ile wskazują one inaczej. Każdy Użytkownik powinien regularnie kontrolować treść Polityki Prywatności pod kątem ewentualnych zmian.

Wersja Polityki Prywatności, której tekst został umieszczony na stronie www.wrotabieszczad.pl, wchodzi w życie z dniem 18.03.2024 r.

Nawiguj
O Nas
Menu
Zadzwoń
×
Close
Bieszczady są bliżej niż myślisz
Zawitaj do malowniczego i pełnego atrakcji świata Bieszczad

U progu Bieszczad znajduje się miejsce, które łączy w sobie miłość i pasję do gór z zamiłowaniem do wszelkich form wypoczynku i relaksu, w tym aktywnych form spędzania wolnego czasu. Aparthotel w Lesku to brama do urokliwej Krainy Wilka, zachwycającej swym pięknem o każdej porze roku. Wrota Bieszczad to doskonała baza wypadowa na piesze wędrówki po bieszczadzkich szlakach, wyprawy nad Jezioro Solińskie, na spływ Sanem, czy też do Polańczyka, gdzie na wszystkich miłośników turystyki wodnej czeka przystań Eko Marina. To tylko część z atrakcji, jakie w Lesku i wielu innych zakątkach Bieszczadów czekają na spragnionych aktywnego wypoczynku turystów. Gwarancją udanych wczasów w Bieszczadach są także tutejsze atrakcje przyrodnicze.

Idealna baza na wypad góry lub nad wodę
Aparthotel Wrota Bieszczad

Jest idealnym miejscem zarówno dla par, które chcą spędzić razem romantyczny weekend we dwoje w górskiej scenerii, jak też grona przyjaciół i rodzin z dziećmi. Pobyt w naszych apartamentach to gwarancja udanego wypoczynku. Każdy z nich wyposażony jest w aneks kuchenny, dzięki czemu samodzielne przygotowanie posiłku będzie czystą przyjemnością. Apartamenty wyposażone są w internet, telewizję i przestronną łazienkę z prysznicem. Do dyspozycji naszych gości jest winda i bezpłatny parking. Nie wszystkie atuty apartamentów związane są z ich wnętrzem i wyposażeniem. W naszym hotelu Aparthotelu Wrota Bieszczad poczujecie się jak w domu. Tutaj znajdziecie pełen komfort, spokój i wygodną przestrzeń do regeneracji przed kolejnym pełnym emocji i niezapomnianych wrażeń dniem w górach.

Dla miłośników wodnego i górskiego szaleństwa
Moc atrakcji na wyciągnięcie ręki

W Lesku nie sposób się nudzić. Na turystów czeka tutaj mnóstwo ciekawych atrakcji. Niektóre z nich znajdują się dosłownie na wyciągnięcie. Nasi Goście mogą korzystać z oddalonego o przysłowiowy rzut kamieniem Basenu Aquarius Lesko, który jest prawdziwym rajem dla miłośników wodnego szaleństwa. Znajdziecie tutaj basen pływacki i rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnie oraz rwącą rzeką. Możecie być pewni, że wizyta w Aquarius Lesko na długo zapadnie w waszej pamięci. To jednak nie wszystko. W letnie, ciepłe dni warto wybrać się do Polańczyka, gdzie na tafli Jeziora Solińskiego w spokojnym rytmie fal, dryfują wyjątkowe baseny. Niecodzienne kąpielisko będące częścią przystani Eko Marina, w połączeniu z wypoczynkiem na pobliskiej plaży z leżakami, Tawerną Pod Żaglami z widokiem na jezioro, to miejsce wprost stworzone do rodzinnych wypadów.

Morze gór
Odkrywamy magię gór

Jezioro Solińskie oddalone jest od Leska o niespełna 20 kilometrów. Wystarczy kilkanaście minut jazdy samochodem, aby móc cieszyć się widokiem tego wyjątkowego na mapie turystycznej Podkarpacia miejsca. Wrażenia stają się jeszcze bardziej spektakularne gdy tę urokliwą krainę obserwuje się w lotu ptaka. Siedząc wygodnie w gondoli Kolejki Linowej nad Zaporą w Solinie, przez niemal dziesięć minut można delektować się zapierającą dech w piersiach panoramą z widokiem na Jezioro Solińskie, Bieszczady a nawet Góry Słonne.


Bieszczady obfitują w liczne szlaki turystyczne. Nie brakuje ich także w Górach Słonnych, do których z Leska jest przysłowiowy rzut kamieniem. Chociaż Góry Słonne i Bieszczady budzą ogromne zainteresowanie miłośników pieszych wędrówek, to są one także odpowiednim miejscem dla kolarzy amatorów. To właśnie w Górach Słonnych, na odcinku pomiędzy miejscowością Załuż i Tyrawa Wołoska znajdują się najdłuższe serpentyny drogowe w Polsce. Trasa licząca 13 kilometrów przypadnie do gustu zarówno zaprawionym cyklistom, jak też rowerzystom. Góry Słonne przyciągają do królestwa buków i jodeł nie tylko entuzjastów spędzania wolnego czasu na sportowo. Spotkamy tutaj kilka szlaków tematycznych, w tym między innymi Szlak Ikon Doliny Sanu, na którego mapie znajduje się wiele zabytkowych cerkwi (Sanok, Międzybrodzie, Tyrawa Solna, Hłomcza, Łodzina, Ulucz). Co ciekawe, szlak można przemierzyć nie tylko pieszo, czy też rowerem. Z powodzeniem można to uczynić płynąc doliną Sanu.


San jest rzeką, której meandry stanowią esencję piękna Bieszczad. Eksploracja doliny Sanu to ekscytująca przygoda, która na długo zapisze się w Waszej pamięci. Możecie odbyć ją z nami. Aparthotel Wrota Bieszczad zorganizuje dla Was niezapomniany spływ kajakowy lub pontonowy doliną Sanu. Spływy odbywają się na odcinku Zwierzyń – Lesko lub Lesko – Postołów. Nie musicie martwić się o transport. Zapewniamy transport z hotelu do przystani. Spływy kajakowe i pontonowe Sanem to doskonały sposób na rodzinne wakacje w Bieszczadach.

Close